w

Mobiliserer til kompetanseløft for mineralnæringa

Kunnskapsparken Helgeland har fått tildelt 0,5 millioner kroner fra Innovasjon Norge til prosjektet «Mobilisering til kompetanseløft i Mineralnæringen».  Prosjektet, som er et samarbeid med Mineralklynge Norge, skal bidra til å øke kompetansen i mineralnæringen.

Kompetanseløft
31.10.201611:38 Marit

Mineralnæringa er svært viktig i mange lokalsamfunn i Norge, samtidig som det er en stor eksportnæring. Mineralnæringen vil også spille en avgjørende rolle i overgangen fra fossil- til fornybarsamfunnet og i reindustrialiseringen av Norge.

- I likhet med alle andre bedrifter må bedriftene innenfor mineralnæringen hele tiden utvikle og fornye seg skal de være konkurransedyktige, sier prosjektleder Vegard Nerdal i Kunnskapsparken Helgeland. Derfor er vi svært glade for at vi har fått dette prosjektet.

Divisjonsdirektør for klynger og vekstbedrifter i Innovasjon Norge, Mona Skaret, mener «Mobilisering til kompetanseløft i mineralnæringen» er et svært godt prosjekt,

- Vår erfaring tilsier at når næringsklyngene og kunnskapsmiljøene jobber tett sammen, skaper vi fremtidsrettede kurs og utdanningsprogrammer som bedriftene har behov for, sier hun.

Vegard Nerdal er opptatt av at prosjektet skjer i overensstemmelse med næringens egne behov og premisser.

- Vi har allerede i dag en ganske god oversikt over hva næringen ønsker seg av kompetansetiltak. Blant annet har vi fått innspill om at det er et for stort kompetansespenn mellom ingeniøren og fagarbeideren. Det gjør at kommunikasjon og utviklingsarbeid i enkelte sammenhenger blir vanskelig. Denne utfordringen forsterkes av at næringen i stadig større grad bruker ny teknologi i sin virksomhet. En annen utfordring som vi kjenner til er at etablerte kompetansetiltak i for liten grad blir tatt i bruk. I prosjektet blir det viktig å finne ut hvordan vi kan løse disse utfordringene.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har finansiert ordningen for kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø. Gjennom denne ordningen skal prosjektet mobilisere bedrifter, utdanningsinstitusjoner og andre kompetansetilbydere til et langsiktig og strategisk kompetanseløft for mineralnæringen i Norge. Innovasjon Norge administrerer ordningen i samarbeid med fylkeskommunene, Forskningsrådet og Siva. I år var det i alt 26 næringsmiljø fra hele landet som deltok i konkurransen om midlene. De sju som nå får støtte til sine kompetanseprogram er valgt ut etter en grundig vurdering. Både fylkeskommuner, Siva, Forskningsrådet og Innovasjon Norge har vurdert søknadene.