w

Lean hjelper deg til å jobbe riktig

- Lean handler mye om sunn fornuft og systematisk jobbing, sier Erlend Høyen i Rana Gruber. – Det dreier seg om å bruke tid på det som skaper verdier.

Lean i gruver
12.04.201612:24 seria demo

Et tips fra en professor på NTNU om Lean-gruvedrift og en nedgang i råvarepriser gjorde at Rana Gruber gikk i gang med sitt Lean-prosjekt.

- Vi begynte med å bryte ned produksjonen på et mer detaljert nivå, forteller Høyen. Verdikjeden ble brutt ned i produksjonsenheter, som igjen ble brutt ned i mindre aktiviteter. Deretter så vi på tiden vi brukte på verdiskapende aktiviteter.

Ved hjelp av denne øvelsen fikk gruveselskapet raskt en oversikt over de områdene der de produserte for mye og der de produserte for lite.

- Vi fant fort ut at produksjonen av tunell var for høy i forhold til det vi trengte å levere av malm, forteller Høyen. Fra før av visste vi at lastingen var den største flaskehalsen i malmproduksjonen. Nå kunne vi avstemme de ulike produksjonsenhetene med hverandre.

Resultatet ble økt kapasitet på lasting og redusert produksjon innenfor ortdrift og langhalsboring. For å fjerne flaskehalsen så også Rana Gruber på bruken av personell.

- Lasterne gjorde mye forefallende arbeid i tillegg til primæroppgavene sine. Nå ble det forefallende arbeidet overført andre produksjonsenheter, slik at lasterne kunne konsentrere seg om sine viktigste oppgaver.

En sterk involvering av operatørene og andre ansatte var viktig i hele prosjektet.

- Under kartleggingen var produksjonssjefen og jeg to hele uker i strekk i gruva, sier Høyen. Vi snakket mye med operatørene, som var utelukkende positive til prosjektet. De visste at vi ikke klarte å levere nok per skift og var åpne for å se på endringer. De fleste er positive så fremst de blir involvert, legger Høyen til. Vi var også opptatt av å fortelle at dette ikke nødvendigvis handlet om å redusere kostnadene, men om å øke produksjonen.

Tiltakene ga tidlig effekter og produksjonsøkningen har fortsatt etter det.

- Nå har vi stabilisert oss på et høyere nivå, sier Høyen. Fra 2014-2015 økte vi produksjonen med 20% og vi tror at vi kan komme til å øke produksjonen i år med i underkant av 10%. Her er det riktignok mange faktorer som har spilt inn, men det er ingen tvil om at Lean-prosjektet har vært viktig for at produksjonsnivået har økt. 

Høyen er glad for at de tidlig i prosessen tok kontakt med Mineralklynge Norge

- Jeg er helt overbevist om at bidrag fra klyngen gjorde at vi kunne tillate oss å bruke mye tid og gjøre en så grundig jobb i prosjektet. Sett i lys av at prisene på råvarer var lave og at vi hadde utfordringer med økonomien, hadde dette nok ikke gått uten denne støtten.

Mye i media