w

Om Mineralklynge Norge

Mineralklynge Norge er et langsiktig samarbeid mellom virksomheter i mineralnæringen, der målet er å styrke konkurranseevnen og verdiskapingen både for den enkelte virksomhet og for næringen som helhet.

20.09.201615:51 Marit

Mineralklynge Norge er tuftet på en felles forståelse om at samarbeid kan bidra til vekst og utvikling og løse næringens felles utfordringer. Dette skjer gjennom FoU- og innovasjonsprosjekter. Prosjektene skal bidra til å:

  • Øke kunnskapen om Norges mineralressurser og bidra til fremtidig utnyttelse av disse
  • Øke utvinningsgraden og kvaliteten til ressursene
  • Effektivisere driften og bedre lønnsomheten i eksisterende bergindustri
  • Øke bearbeidingsgraden for norske mineralressurser gjennom utvikling av nye prosesser
  • Etablere ny virksomhet basert på norske mineralressurser
  • Redusere næringens miljøeffekter og derigjennom bedre næringens omdømme og lønnsomhet, som for eksempel ved bedre utnyttelse av avgangsmasser og reduksjon av utslipp, støy og støv.
  • Sikre tilgang til rett kompetanse gjennom tilpassede utdanningstilbud og rekruttering
     

Det er medlemmene selv som definerer og gjennomfører de konkrete prosjektene, eventuelt i samarbeid med partnere utenfor klyngen. Medlemmene får tilgang på ny kunnskap gjennom konferanser og workshops, samtidig som de bygger opp viktige nettverk og relasjoner.

Mineralklynge Norge ble tatt opp i Arenaprogrammet 14. juni 2012. Klyngen har støtte som Arena-prosjekt fram til september 2017.

Medlemmene

Medlemmene representerer hele verdikjeden til mineralnæringen: grunneiere, gruveselskap, leverandører av teknologi og tjenester, kunnskaps- og forskningsinstitusjoner og bedrifter som driver undersøkelse- og letevirksomhet.

I dag omfatter klyngen 19 bedrifter med flere datterselskaper og 12 FoU-, utdannings- og kunnskapsinstitusjoner. Bedriftene utvinner metalliske malmer og industrimineraler, leverer varer og tjenester, mm.  I 2015 omsatte de for 7,3 milliarder kroner og sysselsatte over 1900 årsverk.

Klyngen er åpen for medlemmer fra hele landet. En oversikt over dagens medlemmer finner du her.

Mineralnæringen

Norsk bergindustri har en stolt og lang historie, som går mer enn 500 år tilbake i tid. En rekke lokalsamfunn er bygd opp rundt forekomster av mineralske råstoffer, der bedriftene som utvinner og bearbeider mineralene er svært viktige for sysselsetting og gir ringvirkninger for øvrig næringsliv og samfunnet ellers.

Hvert år forbruker hver nordmann 13 tonn mineraler. Mineraler brukes blant annet i vindusglass, kabler, motorer, turbiner, mobiltelefoner, maling, smykker, papir, sykler, pc, tv og kjøkkenbenker.

Mineraler er innsatsfaktor i all annen industri og vil være en forutsetning for et grønt skifte. Skal verden erstatte fossilt brensel med fornybar energi må produksjonen av mineraler mangedobles.

Mineralnæringen vil også være nøkkelen til reindustrialiseringen av Norge, der all ny industri vil ha til felles at de har mineraler som innsatsfaktor. Gjennom forsknings- og utviklingsprosjekt skal Mineralklynge Norge bidra til det grønne skifte og reindustrialiseringen av Norge.

 

Mye i Media