w

Rehabilitering av dagbrudd

Forprosjektet avklarte innhold i en plan for rehabilitering av dagbruddet Stortjønna, herunder metodikk og parametere for framtidig oppfølging.

26.09.201611:41 Tore Olsen

Dagbruddet ligger på Statskogs grunn, og er i størrelsesorden 150 – 200 mål, eller ca. 30 fotballbaner. Det har vært et ønske fra selskapene om å rehabilitere området på en best mulig måte med hensyn til friluftsliv, viltbiotoper og beiteområder. Mineralloven setter fra 2015 krav til opprydning og sikring, inkludert en økonomisk avsetning for tiltak knyttet til rehabilitering etter gruvedrift. Prosjektet har for Rana Gruber og Statskog vært en måte å forberede seg på at loven trer i kraft.

- I Statskog er vi opptatt av at arealet skal tilbakestilles på en best mulig måte og kunne brukes som før. Vi har samarbeidet godt med Rana Gruber både i forkant av utvinningen, og i etterkant. Vi ser tilbake på samarbeidet med gode erfaringer, både kommersielt og miljømessig, sier Tare Steiro i Statskog.

Gjennomføring
Forprosjektet hadde som mål å avklare innhold i en plan for rehabilitering, herunder metodikk og parametere for framtidig oppfølging. Det praktiske arbeidet med igjenfylling av dagbruddet ble startet i september 2013, og totalt ble det flyttet 350 000 kubikkmeter med gråberg fra nærmeste uttaksområde. Arbeidet har også inkludert tildekning med jordmasser og arrondering av kanter, og ble avsluttet i oktober 2014. Resultatet er i dag at det tidligere dagbruddet er klargjort for framtidig bruk, og i fortsettelsen har man et tett samarbeid med skoler og lokalsamfunn for igjen å kunne ta i bruk området som tidligere. Et eksempel på dette er utsetting av fisk i Stortjønna. Fremover vil det bli gjort forsøk med naturgjødsel på deler av området for å se om det fremskynder faunaens tilbakekomst.

Gjennomtenkt plan
Prosjektet som ble gjennomført er svært viktig for næringens omdømme, og viser at næringen tar sitt ansvar på alvor. I tillegg har erfaringene fra prosjektet gitt viktig læring og kunnskap til drift av fremtidige dagbrudd. 

- Det er en ny generasjon gruvedrift, som forholder seg til lover og regelverk på en god måte. Det er viktig å lage en god og gjennomtenkt plan, ikke bare knyttet til revegetering, men hele prosessen fra start til slutt. Ved siste befaring var vi veldig fornøyde, Rana Gruber har gjort en kjempejobb, sier Steiro.

Begge parter er tydelige på at en effekt av et vellykket rehabiliteringsarbeid ved Stortjønna gir et styrket omdømme både for Rana Gruber, Statskog og næringen som helhet.

Gode erfaringer
Anders Bergvik, geolog i Rana Gruber, har gode erfaringer fra prosjektet.
- Statskog var tidlig inne i planleggingen av dagbruddet, for å avklare forventninger både til uttak og etterbruk. Dette var svært positivt, og i tillegg har det vært viktig å komme tidlig i kontakt med brukere av området. Det har vært både beitedyr og elg i området under driftsperioden, noe som viser at vi har lyktes med å legge opp til en skånsom drift. Vi ser allerede nå at elgen har reetablert gamle trekkveier i området hvor dagbruddet lå.

Tare Steiro
Stortjønna før drift
Tare Steiro
Stortjønna under drift
Tare Steiro
Under gjenfylling
Tare Steiro
Sluttbefaring Stortjønna
Anders Bergvik
Stortjønna, befaring 29.8.2016
Anders Bergvik
Stortjønna, befaring 29.8.2016