w

Grunneiers rettigheter

Forstudie med fokus på hva bestemmelsene i Mineralloven betyr i praksis for grunneiers mineraler.

21.09.201612:59 Viktor Håkonsen

Lov om erverv og utvinning av mineralressurser kom i 2010, der det skilles mellom statens og grunneiers mineraler. I 2011 ble det gitt ut en veileder til loven, og i 2013 kom mineralstrategien. Likevel var det ikke klart nok hva bestemmelsene har å si for grunneiere som blir berørt av etablering av mineralbasert næring.

I forstudien ble det laget en situasjonsrapport som konkluderte med at for det som kategoriseres som statens mineraler, gir loven forholdsvis klare føringer. Det er større usikkerhet knyttet til grunneiers mineraler. Brukerne på begge sider i spørsmål om erverv av grunneiers eiendom har lite å forholde seg til. Det er også lav grad av praksis og presedens ettersom det kun er fire år siden lovverket ble gjort gjeldende. Grunneier kan være alt fra store organisasjoner som Statskog, til en enkeltstående privatperson.

Rambøll Norge var prosjektansvarlig, prosjektpartnere var Elkem og Statskog.

Alexandra Jarna/ NGU