w

Veikart for Norsk Bergindustri

Nå har Norsk Bergindustri fått et eget veikart.

05.12.201614:50 Carl Erik

Nå har Norsk Bergindustri fått et eget veikart. Veikartet gir vi en beskrivelse av norsk mineralnærings betydning, hvordan globale utviklingstrekk vil forsterke viktigheten av næringen, og hvordan næringen kan bidra til det grønne skiftet. Mineralklynge Norge har vært så heldig å få komme med innspill og kommentarer til veikartet.

Mineralnæringen tilbyr fantastiske muligheter i Norge, ikke minst i lys av sterke markedsdrivere som befolkningsøkning, velstandsutvikling, klimaendringer og utvikling av ny teknologi. Den norske berggrunnen er rik, men veien frem til lønnsom og bærekraftig drift forutsetter forskning, styrket virkemiddelapparat og politisk forutsigbarhet og langsiktighet.

Norge har lang erfaring med naturressursforvaltning, strenge miljø- og HMS-regelverk og høy kompetanse i befolkningen.
Blant temaene som krever mer forskning og utvikling nevnes:

• Utvikle nye bruksområder for masser som i dag deponeres
• Prosesseringsteknologi
• Utvinningsteknologi

Styrket virkemiddelapparat omfatter blant annet:
• Incentiver til å benytte nye, miljøvennlige maskiner og utstyr i produksjon og oppredning
• Innovasjons- og forskningsstøtte som styrker utviklingsarbeidet i bedriftene

Styrkede politiske rammebetingelser omfatter bl.a.:
• Tilrettelegging for utvikling og bruk av ny, miljøvennlig teknologi
• Langsiktig arealplanlegging som ivaretar mineralressurser og søker å unngå interessekonflikter
• Prosesser knyttet til opprettelse av ny og utvidelse av eksisterende virksomhet må bli mer forutsigbare
• Skatte- og avgiftssystemet i Norge må tåle internasjonal sammenligning for å styrke bransjens konkurranseevne