w

Mineraler holder norsk økonomi i gang

Mineraler inngår i nesten alt vi omgir oss med, og er en avgjørende innsatsfaktor i mange forskjellige næringer i Norge. For første gang er denne betydningen tallfestet, gjennom en verdiskapingsanalyse utført av Kunnskapsparken Bodø på vegne av Mineralklynge Norge.

Mineraler holder norsk økonomi i gang
15.12.201612:34 Marit

Analysen viser at verdiskapingen basert på bruk av mineraler er på hele 318 milliarder kroner, noe som utgjør 11 prosent av den totale verdiskapingen i Norge. Analysen omfatter mineralutvinning i Norge, sammen med produksjon og første gangs bruk med både norske og importerte mineraler. Bruk av mineraler har dermed avgjørende betydning for 411 000 arbeidsplasser i Norge.

Norge har videre en rekke unike mineralressurser som kan utnyttes bedre i fremtiden. Norges geologiske undersøkelse har anslått at bearbeidingsverdien for kjente forekomster er på hele 8 000 milliarder kroner. Med stor sannsynlighet vil også etterspørselen etter mineraler mangedobles i tiden framover. Viktige drivere i denne sammenhengen er befolkningsvekst og utvikling av ny teknologi.

Mye tyder dessuten på at mineralnæringen vil være nøkkelen til reindustrialiseringen av Norge, og en forutsetning for det grønne skiftet. Nedgangen i petroleumsnæringen skaper behov for ny aktivitet og nye næringer. Disse vil ha til felles at de har mineraler som innsatsfaktor. Skal verden erstatte fossil energi med fornybar energi, som sol, vind og vann, så må produksjonen av mineraler mangedobles. Her kan også Norge ta en internasjonal lederrolle og jobbe aktivt for å utvikle «best practice» innenfor drift og miljø i mineralnæringen.